New เซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์รำคาญ (IOT)

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์รำคาญ (IOT)

New product

฿ 0.00

Add to wishlist

This product is no longer in stock

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์รำคาญโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ


รายละเอียด

     เป็นระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์ต่างๆ จากการใช้เทคโนโลยีการประมลผลภาพ(Image processing)เชื่อมต่อผ่านระบบการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์(Cloud)สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และรายงาน/แจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line ระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้งานกับภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มSME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Smart Industries) และ/หรือในกิจการอื่นๆที่มีความต้องการในด้านการหาหรือตรวจจับสัตว์รำคาญต่างๆที่มักจะแอบเข้ามาในสถานประกอบการหรือในห้องหรือบริเวณที่ทีการควบคุมเรื่องความสะอาด โดยระบบจะตรวจจับและรายงานผลข้อมูลที่ตรวจจับได้เพื่อนำมามาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการป้องกัน หรือรีบดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหากสัตว์รำคาญเหล่านั้นแอบเข้ามาในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานด้านความสะอาดของผลิตภัณฑ์หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสัตว์

คุณสมบัติ
     1.มีกล้องสำหรับประมาลผลภาพตรวจจับสัตว์รำคาญ 1 กล้อง
     2.ระบบประมวลผลจากล้องสามารถตรวจจับสัตว์รำคาญในพื้นที่ไม่เกิน 32 ตารางเมตร
     3.ระบบสามารถส่งข้อมูลสถิติไปยังระบบคลาวด์ทุกๆ 5 นาที
     4.รายงานและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
     5.รายงานและแจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line (Line notify)
     6.สามารถเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ (WiFi 2.4GHz )
     7.มีช่องUSB สำหรับเสียบ 3G/4G WiFi
     8.แรงดันไฟฟ้า : 220 – 250V AC

Write a review

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์รำคาญ (IOT)

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์รำคาญ (IOT)

30 other products in the same category: